آخرین بروز رسانی : 1396/11/08 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر H V Y C J 20% 40%
M Q O 30% 60%
L N 100%
آسمان U W R X V M Q N Y S O 20% 40%
D I Z 15% 30%
L H K 30% 60%
B 100%
ماهان X T V Q P R Y 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
U W 90% 95%
آتا همه 20% 40% 50%
ایران ایر تور به غیر از O 20% 40% 50%
O 50% 100%
تابان V Z L Y E 20% 30% 40% 50%
U H B 100%
قشم ایر به غیر از N R K 5% 10% 30% 50%
N R K 100%
کاسپین C 10% 30%
S 15% 40%
H 20% 50%
M 30% 60%
K 40% 70%
L 90%
* نفت همه 30% 50% 65%
کیش ایر J C Y H V 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
معراج B B1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 600,000 ریــال
H H1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 400,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 500,000 ریــال
Y Y1 از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز 550,000 ریــال از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد 700,000 ریــال
P(Promotion) 100%
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر کلاس های H V Y C J 20% 20% 40% 40% 40%
ایران ایر کلاس های M Q O 30% 30% 60% 60% 60%
ایران ایر کلاس L N غیر قابل ریفاند
آسمان کلاس های U W R X V M Q N Y S O 20% 20% 20% 20% 40%
آسمان کلاس های D I Z 15% 15% 15% 15% 30%
آسمان کلاس های L H K 30% 30% 30% 30% 60%
آسمان کلاس B غیر قابل ریفاند
ماهان کلاس های X T V Q P R Y 10% 10% 30% 50% 50%
ماهان کلاس L 15% 15% 40% 50% 50%
ماهان کلاس I 20% 20% 40% 50% 50%
ماهان کلاس N 20% 20% 50% 70% 70%
ماهان کلاس C 30% 30% 40% 70% 70%
ماهان کلاس های U W 90% 90% 90% 95% 95%
آتا همه 20% 20% 40% 50% 50%
ایران ایر تور کلاس های به غیر از O 20% 20% 40% 50% 50%
ایران ایر تور کلاس O 50% 50% 50% 100% 100%
تابان کلاس های V Z L Y E 20% 30% 40% 50% 50%
تابان کلاس های U H B غیر قابل ریفاند
قشم ایر به غیر از کلاس های N R K 5% 10% 30% 30% 50%
قشم ایر کلاس های N R K غیر قابل ریفاند
کاسپین کلاس C 10% 10% 30% 30% 30%
کاسپین کلاس S 15% 15% 40% 40% 40%
کاسپین کلاس H 20% 20% 50% 50% 50%
کاسپین کلاس M 30% 60% 60% 60% 60%
کاسپین کلاس K 40% 70% 70% 70% 70%
کاسپین کلاس L در هر زمان 90%
نفت همه کلاس ها 30% 30% 50% 65% 65%
کیش ایر کلاس های J C Y H V 20% 40%
کیش ایر کلاس های Q M N L O 25% 50%
معراج کلاس های B B1 400,000 ریــال 600,000 ریــال
معراج کلاس های H H1 400,000 ریــال 500,000 ریــال
معراج کلاس های Y Y1 550,000 ریــال 700,000 ریــال
معراج کلاس P (Promotion) غیر قابل ریفاند
تفتان همه ی کلاس ها 15% 25% 40% 55% 60%

1 - در هواپیمایی ماهان نرخ CHD (کودک) معادل 75 درصد نرخ بزرگسال و در سایر ایرلاین ها معادل 50 درصد می باشد.

2 - در تمامی خطوط هوایی نرخ INF (نوزاد) معادل 10 درصد نرخ بزرگسالان می باشد.

* در هواپیمایی نفت 2 ساعت قبل از پرواز به بعد معیار جریمه می باشد .