جدیدترین اخبار

بخشنامه 2702 ایران ایر جهت بهره برداری از نرم افزار همیار فرانگر

با توجه به اجباری شدن ثبت کد ملی و تاریخ تولد میلادی در برخی از ایرلاین ها نرم افزار همیار فرانگر جهت تسهیل این امر عرضه شده است.