جدیدترین اخبار

شناورسازي نرخ بليت هاي شرکت هاي هواپيمايي داخلي

احتراما به استحضار ميرسانيم بنابر دستور العمل صادره از سازمان هواپيمايي نرخ هاي جديد در کلاسهاي مختلف ايرلاينهاي کشور طبق بخشنامه هاي ذيل ميباشد