جدیدترین اخبار

جدا سازی عوارض فرودگاهی در گزارش فروش هواپیمایی امارات

پیرو بخشنامه هواپیمایی امارات لازم است عوارض فرودگاهی کشور ایران بطور جداگانه از سایر عوارض هم در هنگام فروش هم در هنگام استرداد گزارش گردد.