محصولات

آخرین بروز رسانی : 1399/06/26 (ردیف های سبز رنگ بروز شده اند)

ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان Y V S U R X Q N T M O تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 40% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 60% No Show
L K H B تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز 50% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 70% No Show
D I Z تا ساعت 12 ظهر روز قبل از پروا ز 30% Cancellation از ساعت 12 ظهر روز قبل از پرواز به بعد 50% No Show
E 100%
ماهان S X T V Q P R Y B 10% 30% 50%
L 15% 40% 50%
I 20% 40% 50%
N 20% 50% 70%
C 30% 40% 70%
W WW WA 20% 50% 70%
U 90% 95%
تابان Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50%
B W J S O Q E U H X 100%
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF
P PF PB R RF RB RH RD RE JD
JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD
30% 50%
M 40% 70%
K KF L LF LB LH 50% 80%
V A F U D IF IB IH IE I 100%
کیش ایر RQ RX R P F S Y B H V 20% تا 24 ساعت قبل از پرواز 40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
K L N Q M X 25% تا 24 ساعت قبل از پرواز 50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتان همه 15% 25% 40% 55% 60%
زاگرس Z X F(اکونومی) 10% 15% 20% 30%
I T U A(اکونومی) 15% 20% 30% 40%
B D E S(اکونومی) 25% 30% 40% 50%
M N R (اکونومی) 35% 40% 50% 70
H Q L(اکونومی) 45% 50% 60% 80%
P V Y K (اکونومی) 50% 100%
W 100%
ایران ایر L, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C, J 30% 60%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد NO-SHOW
آتا همه 30% 50% 60%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) 72 ساعت قبل از پرواز 72 تا48 ساعت قبل از پرواز 48 تا24 ساعت قبل از پرواز 24 تا12 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز No Show/No Go
سپهران GB NB XB FB UB WB G N X F U W 95% 95% 95% 96% 96% 96%
P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85%
ایرلاین شناسه نرخی ( کلاس ) از زمان صدور تا 72 ساعت قبل پرواز از 72 ساعت تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز (از دست دادن پرواز)
معراج U UB UD UE 80% 80% 90%
X V Q N 40% 50% 70%
M L K H 30% 40% 60%
B Y S E 20% 30% 50%
W O R A 20% 30% 50%
ایرلاین قیمت بلیط تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز جا ماندن از پرواز
ایران ایر تور
500.000 تومان و بالاتر 20% 30% 40% 50%
300.000 الی 499.000 تومان 30% 40% 50% 60%
155.000 الی 299.000 تومان 30% 40% 60% 70%
154.000 تومان و پایین تر 30% 40% 70% 80%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) از زمان خرید تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت پیش از پرواز تا زمان پرواز و NO-SHOW
کارون UDROM 30% 50% 65%
FEXZH 50% 70%
L LP P B S Y N 50% 70%
NQ Q K V I J 50% 100%
*وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO 30% 50% 70% 90%
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY 20% 40% 60% 80%
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY 10% 30% 50% 70%
از زمان خرید تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز از 12 ظهر سه روز تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز از 12 ظهر دو روز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز از 12 ظهر روز قبل تا بعد از پرواز و NO-SHOW
W 60% 70% 80% 95%
LL LM(مسیر تهران-ساری-تهران) قابل استرداد (مانند جدول فوق)
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2ساعت قبل از پرواز به بعد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
V M Q K N 40% 50% 60% 70%
D U L 100%
ایرلاین شناسه نرخی(کلاس) تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر کلاس هایL, X, N, M, K, Q, V, S, Y, I, C,J 30% 60%
آسمان کلاس های Y V S U R X Q N T M O 40% 60%
آسمان کلاس های L K H B 50% 70%
آسمان کلاس های D I Z 30% 50%
آسمان کلاس E غیر قابل استرداد
ماهان کلاس های S X T V Q P R Y B 10% 10% 30% 50% 50%
ماهان کلاس L 15% 15% 40% 50% 50%
ماهان کلاس I 20% 20% 40% 50% 50%
ماهان کلاس N 20% 20% 50% 70% 70%
ماهان کلاس C 30% 30% 40% 70% 70%
ماهان کلاس های U 90% 90% 90% 95% 95%
ماهان کلاس های W WW WA 20% 50% 70%
آتا همه 30% 50% 60%
سپهران کلاس های GB NB XB FB UB WB G N X F U W 95% 95% 95% 96% 96% 96%
سپهران کلاس P PV LV V L T Q E O S H A M B R I J K Z D Y 30% 50% 70% 85% 85% 85%
وارش W 60% 70% 80% 95%
وارش LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO 30% 50% 70% 90%
وارش SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY 20% 40% 60% 80%
وارش HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY 10% 30% 50% 70%
وارش LL LM(مخصوص مسیر تهران-ساری-تهران) قابل استرداد (مانند جدول)
ایران ایر تور 500.000 تومان و بالاتر 20% 30% 40% 50%
ایران ایر تور 300.000 الی 499.000 تومان 30% 40% 50% 60%
ایران ایر تور 155.000 الی 299.000 تومان 30% 40% 60% 70%
ایران ایر تور 154.000 تومان و پایین تر 30% 40% 70% 80%
تابان کلاس های Y R V Z L M A I P F K D N 20% 30% 40% 50% 50%
تابان کلاس هایB W J S O Q E U H X غیر قابل استرداد
قشم ایر A R Y 30% 40% 60% 70%
قشم ایر V M Q N K 40% 50% 60% 70%
قشم ایر کلاس های D U L غیر قابل استرداد
کاسپین کلاس های W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD 30% 30% 50% 50% 50%
کاسپین کلاس های M 40% 40% 70% 70% 70%
کاسپین کلاس K KF L LF LB LH 50% 50% 80% 80% 80%
کاسپین کلاس V A F U D IF IB IH IE I غیر قابل استرداد
کارون UDROM 30% 50% 65%
کارون FEXZH 50% 50% 70%
کارون L LP P B S Y N 50% 70% 70%
کارون NQ Q K V I J 50% 100% 100%
کیش ایر کلاس های RQ RX R P F S Y B H V 20% 40%
کیش ایر کلاس های K L N Q M X 25% 50%
معراج کلاس U UB UD UE 80% 80% 90%
معراج کلاس X V Q N 40% 50% 70%
معراج کلاس M L K H 30% 40% 60%
معراج کلاس B Y S E 20% 30% 50%
معراج کلاس W O R A 20% 30% 50%
تفتان همه ی کلاس ها 15% 25% 40% 55% 60%
زاگرس کلاس Z X F 15% 20% 30%
زاگرس کلاس I T U A 15% 20% 30% 40%
زاگرس کلاس B D E S 25% 30% 40% 50%
زاگرس کلاس M N R 35% 40% 50% 70
زاگرس کلاس های H Q L 45% 50% 60% 80%
زاگرس کلاس های P V Y K 50% غیر قابل استرداد
زاگرس کلاس های W غیر قابل استرداد