معرفی سیستم کنترل پذیرش مسافر فرانگر (FDCS) در اخبار سراسری